Information

Den främsta anledningen till att man behöver ventilera ut gammal luft är för att få bort fukten. Utandningsluften innehåller mycket fukt (det kan man se om man till exempel andas på en spegel), likaså bildas vattenånga vid matlagning, dusch och exempelvis torktumling. Fuktig luft som blir stillastående mot exempelvis fönsterbågar, väggar och golv, kan på sikt ge röta och mögelskador. Dessutom bärs dålig lukt och skadliga ämnen bättre i fuktig än i torr luft. För god ventilation strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften ”dras” genom huset. Det vanliga är att man har tilluftsventiler i sovrum, vardagsrum samt eventuella allrum, och frånluftsventiler som suger ut gammal luft i köket (exempelvis via köksfläkten), badrummet samt andra våtutrymmen. Detta sker genom tre olika typer av ventilation; självdrag (vanligast i äldre hus) mekanisk frånluftstyrd ventilation samt mekanisk till och frånluftsventilation. Kontrollera vilken typ av ventilation ditt hus har innan du vidtar åtgärder.

Tecken på att ventilationen i ditt hus är dålig:
 • Kondens och imma på insidan av fönster, främst vintertid.
 • Imma på badrumsspeglarna stannar kvar längre än en halvtimme efter dusch (vanligt i äldre hus som är byggda för bad, inte dusch).
 • Luften känns instängd, luktar illa och känns tung.
 • Familjemedlemmarna har ofta huvudvärk utan känd orsak.
 • Stekos sprider sig i huset.
 • Allergier och rinnande näsa och ögon.
 • Dålig sömn.
En bra ventilation tar bort lukt, matos och skadlig gas från byggnadsmaterial och förhindrar fuktrelaterat mögel och rötskador. Om fukten inte ventileras bort får man kondens som visar sig först på kalla ytor som fönster och kallvattenledningar och sedan kan kondensen till och med dyka upp på väggar och möbler. Rekommenderar starkt FTX-aggregat för att säkerställa korrekt ventilation till ditt hus.

Med en tillräcklig och ständig luftväxling i bostaden kan alla i familjen andas in en renare och friskare luft som kan bidra till att behålla din och dina barns hälsa. Eftersom små barn är mer känsliga för dålig luft och mögel än vuxna är det större risk att de utvecklar allergier av just dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus. Dessa allergier kan sätta livslånga spår.

Fläktar styr både till- och frånluften vilket innebär att man har full kontroll över mängden friskluft. I någorlunda täta hus kan man därför säga att praktiskt taget all tilluft kommer via tilluftsdonen eftersom systemen inte bygger på undertryck. Det innebär också att det är lätt att rena luften, genom filter vid luftintaget.

Du kan spara energi genom åtgärder både på byggnaden och på installationerna, till exempel ventilationssystemet. Men de energisparande åtgärderna får inte leda till att byggnaden inte uppfyller kraven på luftkvalitet, luftflöde och fuktsäkerhet i Boverkets byggregler.

Se till att ditt nya ventilationssystem och dess värmeåtervinning projekteras så att systemet blir rätt dimensionerat till det behov som finns av friskluft och luftutbyte i byggnaden.

Vilka olika typer av ventilation finns det?

 • Självdrag (S)
 • Mekanisk frånluft (F)
 • Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)
 • Mekanisk från- och tilluft (FT)
 • Mekanisk från- och tilluft med (FTX) värmeåtervinning.

 

S-ventilation

Självdragsventilation bygger på skillnaden mellan temperaturen ute och inne. Under året är det oftast varmare inomhus än utomhus och varm luft stiger uppåt genom frånluftskanalerna och ut till det fria. Det skapas då ett undertryck i huset som gör att ersättningsluften sugs in genom öppningar i byggnadsskalet, t ex springventiler i fönstren. Kontentan av detta blir att det blir bäst ventilation på vintern när det är kallt ute och sämst på sommaren. När det är varmare ute än inne blir det ingen ventilation alls. För att luften som kommer in i huset ska bli filtrerad, bör de tilluftsventiler som sitter i ytterväggarna vara moderna, försedda med filter som filtrerar bort de värsta föroreningarna. Fördelarna med systemet är att det är relativt underhållsfritt och billigt att installera.

F-ventilation

Man eftersträvar idag mer kontrollerad ventilation och den enklaste formen är ett mekaniskt frånluftssystem, som är populär eftersom den är billig och enkel att installera. Man har då anslutit utsugspunkterna i kök, badrum, wc, klädkammare etc. till en fläkt via ett gemensamt kanalsystem. Friskluften kommer in ungefär på samma sätt som i system S och man kan tänka på att i ytterväggarna installera tillutftsdon med filter för att rena tilluften. Önskvärt är att sätta en frånluftventil i varje sovrum samt i vardagsrum, men i allmänhet blir det endast i våtutrymmena och kök via en spiskåpa. Luftflödet finns reglerat i NR men det skall minst vara 0,35 l/s m2.

FX-ventilation

FX-ventilation fungerar som F-ventilation, men med tillägget att värmen i frånluften återvinns med hjälp av en värmepump/värmeväxlare. En sådan värmeåtervinning kan spara upp till 50 % av energin för uppvärmning av huset.

FTX-ventilation

Målsättningen idag är att bygga täta hus. Om inneklimatet då inte ska bli outhärdligt måste huset förses med kontrollerad ventilation, ett sk mekaniskt till- och frånluftssystem, FT. Eftersom det samtidigt finns ett krav på att huset skall vara energisnålt, sätts en växlare in för värmeåtervinning, system FTX. Ca 60% av värmeinnehållet i frånluften kan återvinnas i växlaren och idag är det systemet det vanligaste i nyproduktion. Nackdelen med detta system är naturligtvis att det kräver ett större underhåll än de andra systemen. Exempelvis måste filtren kontrolleras och rengöras alternativt bytas ett par ggr om året. Dessutom kan det vara en viss risk för buller om aggregatet inte underhålles eller inte har monterats på rätt sätt.

 

Välja system

Ur energisynpunkt kommer i framtiden stor möda att läggas ner på att få husen absolut täta och energisnåla vilket kommer att kräva ett mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxlare, ett FTX-system.

 

 

Om du är allergisk är det viktigt att låta din värmepump vara igång för att kontinuerligt rena din inomhusluft och se till att du får ren luft i ditt hem. Många av de luft-luftvärmepumpar som finns på marknaden har en mycket avancerad luftrening inbyggd. Många luftrenare använder sig av jonisering, där damm, lukter, skadliga gaser och andra partiklar som kan vara ohälsosamma för människan laddas negativt, för att sedan fastna på ett positivt laddat metallbleck och kan därmed inte spridas i ditt hem. Detta är ett system som flyttat in i många luft-luftvärmepumpar.

Kanaler för tilluft, åter luft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet.

Ofta ska även ventilationskanalerna dimensioneras med brandisolering så att man förebygger brandspridning mellan brandceller.

Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.
Ett restaurangkök bjuder på särskilda utmaningar för fläkt- och ventilationssystem. Kontakta oss för mer information!

Självdrag bygger på termik dvs att varm luft stiger. Luften stiger i bostaden och går ut via luftkanaler i vägg, genom tak eller i murstocken. När luften stiger och går ut skapas ett undertryck (sker och luft kommer in genom via fönster och andra otätheter. Bästa komfort blir det tilluften tas in via fönster där luften sedan värms upp av radiatorn under fönstret. Ju större temperaturskillnad mellan utom- och inomhusluft ju bättre blir ventilationen. För att ventilationen i badrum skall fungera behövs en ordentlig springa under dörren (normalt för samtliga ventilationssystem) för att kunna få ett tillräckligt flöde.

Ett hus som eldas med ved, olja eller pellets har en skorsten som blir varm och på så sätt ”hjälper till” med självdraget. För att självdrag riktigt skall fungera som det är tänkt behövs en murstock som används, ”självdragets motor”.

AC och Air-condition kan både energieffektivisera och skapa en bättre inomhusmiljö. Har du installerat en luft/luftvärmepump kan du använda den till både kyla och värme.

Du som äger ditt hus ska kontrollera så att ventilationen fungerar. Frisk luft i bostaden är viktigt för vår hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

FTX-ventilation, dvs från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, är en modern ventilationsteknik med vilken du kan förbättra din ventilation och minska husets uppvärmningsbehov. Lågenergihus byggs idag med FTX-ventilation som standard, men du kan också i vissa fall installera FTX-ventilation i ett befintligt hus.

Mekanisk frånluftsventilation

Ett mekaniskt frånluftssystem har en fläkt som leder ut frånluften – F-system. Tilluften kommer in genom ventiler som sitter i väggen, bakom elementen eller i fönsterkarmen. Frånluftssystem kan kombineras med exempelvis en frånluftsvärmepump för att återvinna en del av den värme som leds ut med ventilationen – FVP-system. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kallas FX-system. Frånluft utan värmeåtervinning går inte att förena med energisnålt byggande och uppfyller inte gällande BBR-krav.

Mekanisk till- och frånluftsventilation

Ett mekaniskt till- och frånluftssystem har två typer av fläktar: en som trycker in tilluft i bostaden, och en som suger ut frånluften – FT-system. Systemet har normalt värmeåtervinning och värmeväxlare, och kallas då FTX-system. FT-system utan värmeåtervinning går inte att förena med energisnålt byggande och uppfyller inte gällande BBR-krav.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Enligt plan- och byggförordningen, PBF, ska byggnadsverk vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa. Dessa krav preciseras i BBR genom att det där bland annat finns krav på ventilationssystem för att säkerställa god luftkvalitet i byggnader.

Ventilation per person.

Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golv area eller 4 l/s per person. I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning.

Ljud från ventilation kan alstras från ett flertal faktorer, t.ex. fläktar, spjäll, don och luftströmmar. Projekterar man ett ventilationssystem korrekt går det att minimera dessa ljudkällor. Följande arbetsmetod är en rekommendation om man vill minimera uppkomsten av ljud orsakat av ventilation.

Vid fuktskador har luft med en hög relativ luftfuktighet kondenserat och släppt sin fukt på det organiska materialet i krypgrunden. Detta kan leda till fuktskador, mögel och röta som är kostsamma och svåra att bekämpa.
En avfuktare kan fungera som ett filter som filtrerar ut vattnet ur luften i din krypgrund för att leda det vidare genom en slang eller till ett uppsamlingskärl. Det finns även de avfuktare som använder värme för att värma upp krypgrunden och torka ut luften, dessa kallas för termiska avfuktare.